Regulamin formularza kontaktowego i zasad korzystania ze Strony

I. PODSTAWY PRAWNE

1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Strony internetowej Usługodawcy https://ratels.pl/, w tym warunki pozwalające wysłać zapytanie przez Formularz kontaktowy znajdujący się na stronie w celu uzyskania odpowiedzi na przesłane pytanie.

2. Regulamin został nieodpłatnie udostępniony wszystkim Użytkownikom na Stronie internetowej pod adresem https://ratels.pl/regulamin/ w formie umożliwiającej jego nieodpłatne utrwalenie, przechowywanie oraz odtwarzanie przez Użytkownika korzystającego ze strony. Treść regulaminu może być utrwalana i zwielokrotniana przez Użytkownika dowolną techniką na dowolnych nośnikach w celach związanych z korzystaniem ze Strony oraz świadczonych na niej usług, w tym skorzystania z Formularza kontaktowego.

3. Regulamin stanowi zadość obowiązkom wymienionym w art. 8 ust. 1 pkt 1 UŚUDE.

4. Niniejszy regulamin funkcjonuje od 18.10.2022 roku.

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:

a. Usługodawca – podmiot w rozumieniu w art. 2 pkt 7) UŚUDE, który jest także administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO, którym jest spółka RATELS Sp. z o.o., ul. Ciołka 17 lok 105, 01-445 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000511215, posiadająca NIP: 5272714845, REGON: 147265196 oraz kapitał zakładowy w wysokości 57.000 PLN, a także e-mail kontaktowy: biuro@ratels.pl;

b. Formularz kontaktowy – formularz dostępny na Stronie internetowej, pozwalający Użytkownikowi przesłać zapytanie Administratorowi;

c. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

d. Strona internetowa, Strona – strona internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem https://ratels.pl/;

e. UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344);

f. Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę internetową Usługodawcy, korzystająca z Formularza kontaktowego.

III. RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

1. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi Stronę wraz z Formularzem kontaktowym.

2. Strona ma charakter informacyjnym i służy jako wizytówka dla działalności gospodarczej prowadzonej przez Usługodawcę, w tym do kontaktu z potencjalnym klientem będącym Użytkownikiem przez Formularz kontaktowy na zasadach opisanych w regulaminie. Usługodawca umieszcza na stronię informację m. in. o świadczonych przez siebie usługach, klientach, bądź wystawionych referencjach.

3. Strona internetowa nie jest sklepem internetowym, ani innym tego typu serwisem, za pośrednictwem którego byłoby możliwe zawarcie bezpośrednio umowy o korzystanie usług i produktów Usługodawcy. Oznacza to m. in. że opisy usług i produktów, udzielona odpowiedź w Formularzu kontaktowym, a także reklamy, zdjęcia, wideo, grafiki i inne materiały reklamowe umieszczone na Stronie, w tym cenniki i inne informacje dotyczące Usługodawcy zamieszczone na Stronie nie powinny być traktowane jako oferta. Zawarcie ostatecznej umowy (w ramach usług o których mowa na Stronie, bądź po indywidualnym ustaleniu zakresu takiej usługi) może nastąpić na skutek zapytania ofertowego skierowanego do Usługodawcy (np. przez Formularz kontaktowy lub inną drogą) oraz dopiero po uzgodnieniu szczegółowych warunków takiej umowy – jednakże jej zawarcie i warunki takiej umowy uregulowane są dopiero odrębną umową mającej za przedmiot konkretną usługę.

4. Formularz kontaktowy umożliwia przesłać zapytanie Usługodawcy w celu możliwości otrzymania od niego odpowiedzi na przynajmniej jeden z podanych kanałów kontaktowych. Co oznacza że przez podanie adresu e-mail lub numeru telefonu w polu Formularza kontaktowego (i jego wysłanie do Usługodawcy) Użytkownik wyraża zgodę na kontakt z nim przez Usługodawcę oraz otrzymanie odpowiedzi na podany przez siebie adres e-mail lub numer telefonu.

5. Usługodawca ma prawo nie udzielić odpowiedzi (nie podjąć kontaktu) Użytkownikowi na podane zapytanie w Formularzu kontaktowym w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia naruszenia warunków niniejszego regulaminu lub otrzymania zapytania niezwiązanego z działalnością Usługodawcy.

6. Usługodawca może poprosić Użytkownika o przekazanie dodatkowych informacji w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi.

7. Komunikat (odpowiedź) zaprezentowany przez Usługodawcę może zawierać elementy informacji handlowej w rozumieniu art. 2 pkt 2) UŚUDE.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. W celu skorzystania z Formularza kontaktowego Użytkownik powinien:

a. otworzyć zakładkę z Formularzem kontaktowym na Stronie Usługodawcy,

b. wypełnić Formularz kontaktowy w zakresie niezbędnych danych, w tym wpisać treść pytania,

c. zaakceptować i potwierdzić zapoznanie się z niniejszym regulaminem,

d. potwierdzić chęć otrzymania odpowiedzi, na przynajmniej jeden z podanych kanałów kontaktowych, przez naciśnięcie w link wysłania Formularza kontaktowego.

2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Strony oraz Formularza kontaktowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz dobrymi obyczajami, co w szczególności oznacza:

a. zakaz wpisywania w Formularzu kontaktowym treści wulgarnych, nieprawdziwych, obrażających inne osoby,

b. zakaz naruszania w jakikolwiek sposób dóbr osobistych Usługodawcy lub osób trzecich,

c. zakaz dostarczania treści naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa,

d. zakaz ingerowania w działanie Strony internetowej, w tym zmienianie kodu Strony, używanie lub zamieszczanie wirusów, robaków, trojanów, niedozwolonych rozszerzeń i innych mechanizmów mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Strony lub oprogramowanie albo urządzenia Usługodawcy lub Użytkowników, a także zakaz podszywania się pod Stronę Usługodawcy.

3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

4. Użytkownik powinien wysłać zapytanie w swoim imieniu i podać swoje prawdziwe dane osobowe.

5. Podając dane osobowe innej osoby Użytkownik oświadcza, że ta osoba

a. zgodziła się na otrzymanie odpowiedzi od Usługodawcy,

b. zapoznała się i zaakceptowała postanowienia niniejszego regulaminu,

c. zna tożsamość Usługodawcy,

d. ma świadomość, że jej dane osobowe będzie przetwarzał Usługodawca zgodnie z niniejszym regulaminem.

6. Formularz kontaktowy służy wyłącznie do korespondencji związanej z działalnością Usługodawcy.

7. Usługodawca udostępnia Użytkownikom możliwość nieodpłatnego skorzystania z Formularza kontaktowego w czasie dostępności (działania) Strony internetowej Usługodawcy.

8. Dobrowolne pozostawienie adresu e-mail lub numeru telefonu w dedykowanym miejscu Formularza kontaktowego stanowi zezwolenie dla Usługodawcy na udzielenie odpowiedzi Użytkownikowi co najmniej jedną z podanych dróg kontaktowych, co jest zgodne z art. 10 ust. 2 UŚUDE, oraz w przypadku rozmów telefonicznych art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne.

9. Dostęp do Formularza kontaktowego nie wymaga rejestracji bądź logowania.

10. Użytkownik zawsze może zgłosić reklamację w zakresie udzielonej odpowiedzi lub niedziałającej Strony, bądź ze względu na funkcjonowanie Formularza kontaktowego, czy w innych sprawach objętych regulaminem pisząc na adres: biuro@ratels.pl. Odpowiedź zostanie udzielona przez Usługodawcę w terminie 14 dni od otrzymania pełnej informacji od Użytkownika. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Za konsumenta uważana jest osoba zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2013/11/UE. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

V. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. W celu możliwości skorzystania z Formularza kontaktowego, a także Strony Usługodawcy konieczne jest:

a. Posiadanie urządzenia multimedialnego mającego dostęp do sieci Internet,

b. Poprawnie skonfigurowanej oraz aktualnej przeglądarki internetowej (np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge).

c. Posiadanie minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768,

d. Posiadanie dostępu do podanego adresu e-mail lub numeru telefonu (wymóg niezbędny w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi na pytanie zadane przez Formularz kontaktowy).

2. Strona może wykorzystywać cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, które mogą być przechowywane na urządzeniu Użytkownika (np. komputerze, telefonie, tablecie), natomiast zasady funkcjonowania cookies określone są w Polityce prywatności.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych oraz informacji, w tym ponosi również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

2. Informacje uzyskane od Usługodawcy nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec niego.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności Strony lub Formularza kontaktowego z przyczyn niezależnych od niego lub innych przyczyn technicznych związanych z funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego, Strony (np. aktualizacja Strony, Formularza kontaktowego), w tym z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów (np. dostawców Internetu, hostingodawców).

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania oferowania usług, w tym korzystania z Formularza kontaktowego, w każdym czasie, bez podania przyczyn.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje. Użytkownik nie może wykorzystywać uzyskanych informacji w celu zaszkodzenia Usługodawcy lub innej osobie bądź podmiotowi, a także by działać wbrew przepisom prawa, ominięciu przepisów lub dla działalności konkurencyjnej względem Usługodawcy.

6. Usługodawca dokłada należytej staranności celem zapewnienia odpowiedniego poziomu funkcjonowania Strony oraz Formularza kontaktowego, natomiast nie odpowiada za błędne, oraz wbrew przepisom prawa, wykorzystanie dostarczonych narzędzi lub informacji.

VII. REGULAMIN

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie.

2. Użytkownik akceptując regulamin zgadza się z jego treścią w momencie akceptacji, co oznacza że ma dostęp do aktualnego dla niego regulaminu, z którym może się zapoznać i ją zapisać.

3. Zmiana treści regulaminu staje się skuteczna z momentem umieszczenia nowej treści na Stronie lub z dniem wskazanym w komunikacie o zmianie regulaminu lub zgodnie z informacją o dacie obowiązywania regulaminu w nim zawartej.

4. Aktualny regulamin zawsze dostępny jest na Stronie.

5. Prawem właściwym dla stosowania regulaminu jest prawo polskie.

6. Spory wynikające z regulaminu, których nie udało się rozwiązać między Użytkownikiem a Usługodawcą na drodze polubownej będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. Na

7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), UŚUDE oraz RODO.

VIII. DANE OSOBOWE – Formularz kontaktowy

1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, którego dane adresowe zostały podane powyżej w definicji.

2. Celem przetwarzania danych zawartych w Formularzu kontaktowym jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy polegająca na:

a. korespondencji lub kontakcie telefonicznym,

b. udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie,

c. marketingu własnego (np. przedstawienie oferty może pojawić się w odpowiedzi na pytanie),

d. ochrony przed roszczeniami/ich dochodzeniem lub ustaleniem,

e. udzielenia odpowiedzi na reklamację,

f. w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami RODO.

3. W powyższym zakresie podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, oraz art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w ramach działania w oparciu o niniejszy regulamin przyjęty przez Użytkownika. W przypadku wyrażenia zgody (w tym przez wyraźne działanie potwierdzające), wówczas podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgodę można wycofać w każdej chwili pisząc na adres Usługodawcy, a jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie w jakim zostały mu dostarczone przez osobę wypełniającą Formularz kontaktowy.

5. Dane osobowe są przechowywane przez czas przekazywania informacji w celu zachowania ciągłości korespondencji, oraz dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (do czasu ich przedawnienia wynikającego z przepisów prawa) i spełnienia zasady rozliczalności, jednak nie dłużej niż do czasu wycofania zgody (jeżeli była podstawą przetwarzania), a także nie dłużej niż 3 lata od ostatniej komunikacji.

6. Dane Użytkownika są również usuwane, jeżeli został wyrażony usprawiedliwiony sprzeciw ich przetwarzania. Natomiast gdy dojdzie do dalszych negocjacji kontraktowych, wówczas dane będą przechowywane dłużej ze względu na dążenie do zawarcia umowy lub jej podpisanie i realizację (zgodnie z później otrzymanymi informacjami).

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Usługodawcę, Użytkownik ma prawo:

a. dostępu do treści swoich danych i ich aktualizacji (art.15 i 16 RODO); Z tego prawa można skorzystać zawsze, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

b. usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych (art. 17 i 18 RODO); Z tego prawa można skorzystać, gdy dane nie będą już potrzebne do realizacji celów, dla których zostały zebrane;

c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) oraz możliwość przeniesienia danych (art. 20 RODO) w stosownych przypadkach określonych przepisami.

8. Żądanie realizacji powyższych praw, w tym prawa usunięcia zgody, można wnieść na korespondencyjny lub e-mail Usługodawcy (podając dane, które się podało w celu identyfikacji Użytkownika).

9. Użytkownik ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt), gdy zostanie stwierdzone przetwarzanie danych osobowych wbrew zasadom wynikającym z RODO.

10. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak danych uniemożliwia kontakt i udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie czy realizację celów wskazanych w powyższych punktach.

11. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Usługodawcy, podmiotom udzielającym wsparcia Usługodawcy na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia w ramach obsługi (np. hostingodawca), oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, gdy będzie to konieczne (wówczas podstawą przetwarzania będzie przepis prawa, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

12. W przypadku chęci zapoznania się z informacją o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Stronę internetową, w tym o cookies, prosimy przejść na stronę Polityki prywatności.