Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do zbierania danych osobowych na naszej stronie internetowej oraz do dalszego ich przetwarzania. Zapewnia również informacje wymagane w związku z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) w odniesieniu do przetwarzania danych.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

RATELS Sp. z o.o.
Ciołka 17 lok 105
01-445 Warszawa
NIP 527-271 48 45; REGON 147265196; KRS: 0000511215

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: biuro@ratels.pl.

Cel i zakres zbierania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

Gdy się z nami skontaktujesz:

Przetwarzamy dane osobowe po to, by realizować kontakt z osobami, które się z nami kontaktują telefonicznie, elektronicznie lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Odpowiadamy na zadane nam pytania, udzielamy informacji, odpowiadamy na zapytania ofertowe, wysyłamy zamówione informacje (np. materiały, o które nas prosisz, e-booki). Cel ten stanowi nasz prawnie uzasadniony interes o jakim mowa w art. 6 ust. 1 lit f RODO.

W przypadku kontaktu przy użyciu formularza kontaktowego Twoje dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub realizacji zamówionego kontaktu.  Zasady kierowania zapytań poprzez formularz kontaktowy zawarte są w Regulaminie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi nam udzielenie odpowiedzi na Twoje pytanie.

Jeżeli kierujesz do nas e-maila lub zapytania telefoniczne, prosimy Cię o podawanie tylko niezbędnych informacji, wszelkie informacje dodatkowe, które nam przekażesz, a które nie dotyczą naszej działalności lub Twojego zapytania zostają niezwłocznie usunięte.

Gdy jesteś naszym potencjalnym Klientem:

W przypadku gdy jesteś naszym potencjalnym Klientem, dane osobowe przetwarzamy w celu przedstawienia naszej oferty, nawiązania współpracy biznesowej, jak również w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania. Nasze działania opierają się na prawie uzasadnionym interesie administratora, który obejmuje możliwość nawiązywania relacji biznesowych, prezentowania oferty na żądanie potencjalnego klienta oraz udzielania odpowiedzi na pytania, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dodatkowo, jeżeli udzieliłeś stosownych zgód dotyczących działań marketingowych i sprzedażowych określonymi kanałami komunikacji, to Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać, aby prowadzić marketing bezpośredni naszych produktów i usług.

Gdy jesteś naszym Klientem:

W przypadku gdy jesteś naszym klientem lub kontrahentem i zawierasz z RATELS umowę, przetwarzamy niezbędne dla tego celu dane osobowe w celu przedstawienia oferty, zawarcia i realizacji umów oraz zleceń, w szczególności w związku z prowadzoną korespondencją służbową (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu wystawienia i przekazania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej,  realizując  obowiązki  prawne  ciążące  na  Administratorze  (art. 6 ust 1 lit. c RODO), w  sprawach  dochodzenia  roszczeń  z  tytułu  prowadzonej  działalności  gospodarczej, obrony przed tymi roszczeniami, a także marketingu bezpośredniego własnych produktów  i  usług,  w  ramach  prawnie  uzasadnionego  interesu  administratora  (art.  6 ust. 1 lit. f RODO), jak również w przypadku wyrażenia stosownych zgód w celu przekazywania treści o charakterze marketingowych.

Gdy działasz w imieniu naszego Klienta:

Dane osobowe osób, działających w imieniu klientów, podane przez tych klientów w zakresie imienia, nazwiska, stanowiska oraz danych kontaktowych, będą przetwarzane w związku z realizowaniem umowy zawartej z klientem, w szczególności jej koordynowania i ułatwienia kontaktu z klientem za pośrednictwem wskazanych przez niego osób do kontaktu, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Czas przetwarzania danych osobowych

Ratels przetwarza dane osobowe z uwzględnieniem zasady ograniczenia przechowywania i zapewnia, że przechowuje dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których te dane osobowe są przetwarzane (okres retencji).

Okresy retencji przedstawione są w tabeli poniżej:

Kategorie osób

Kategorie danych

Okres przechowywania

Klienci i kontrahenci

Dane związane z rozliczeniami i podatkami

5 lat następujących po roku, w którym miał miejsce obowiązek podatkowy – dla danych koniecznych do prowadzenia ksiąg podatkowych i wypełnienia obowiązku przechowywania tych danych, jak również dla danych rachunkowych i rozliczeniowych.

Prowadzenie szkoleń dla klientów

5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, dla danych rachunkowych i rozliczeniowych.

Realizowanie reklamacji klientów lub rękojmi

Do czasu ustania rękojmi lub reklamacji.

Przedstawiciele Klienta

Dane osób działających w imieniu klienta, zawarte w umowach lub korespondencji

Do czasu ustania umowy lub jeżeli klientowi przysługuje prawo rękojmi lub gwarancja, do czasu ustania okresu ich obowiązywania.

Potencjalni Klienci

Dane, które posiadamy w związku z możliwością przedstawienia oferty oraz ewentualną chęcią zawarcia umowy.

Do czasu nawiązania współpracy
i zawarcia umowy (od tego momentu
dane są przetwarzane jak dane klienta).
W przypadku nienawiązania
współpracy dane będą niezwłocznie usuwane, chyba że ich
przechowywanie będzie miało uzasadnienie w obronie przed
roszczeniami, wówczas do czasu przedawnienia tych roszczeń.

Dane pozyskane od Ciebie w ramach kontaktu/zapytania

Dane, które zostały przekazane w formularzu na stronie, mailowo lub telefonicznie w związku z kierowaną wiadomością/zapytaniem.

Dane przetwarzane w celach kontaktowych przechowujemy przez czas niezbędny dla realizacji kontaktu/ odpowiedzi na pytania/wysłanie zamówionego materiału, a następnie do końca roku kalendarzowego, następującego po roku, w którym nastąpiło rozwiązanie sprawy lub zakończenie kontaktu.

Marketing bezpośredni

W zależności od kanału komunikacji: numeru telefonu lub adresu e-mail.

Do czasu wniesienia sprzeciwu, czyli okazania nam w dowolny sposób, że nie chcesz pozostawać z nami w kontakcie ani otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach, ewentualnie do czasu przedawnienia roszczeń lub w przypadku cofnięcia zgody w związku ze stosownymi przepisami w tym zakresie.

Źródła danych

Dane zbieramy bezpośrednio od Ciebie, jeżeli do nas dzwonisz czy korespondujesz z nami mailowo lub tradycyjnie, albo pozostawiasz je w innej formie (np. wręczonej wizytówki, wypełnionego formularza kontaktowego). Twoje dane możemy również pozyskać od firm, z którymi współpracujemy, a które wskazują Cię jako osobę reprezentującą lub właściwą do kontaktu. Dane, jakie otrzymujemy w takim przypadku to służbowe dane kontaktowe bądź zawarte w pełnomocnictwie czy odpisie KRS, jeżeli jesteś osobą reprezentującą.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom RATELS, podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Prawa osób fizycznych

Przysługują Ci następujące prawa:

  • prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
  • prawo sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (16 RODO),
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),
  • prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
  • prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy.
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Spółki.
  • w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Tobie prawo do cofnięcia udzielonych zgód w każdym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem. Zgodę możesz wycofać poprzez przesłanie wiadomości na adres: RATELS Sp. z o.o., ul. Ciołka 17 lok 105, 01-445 Warszawa, lub adres e-mail: biuro@ratels.pl.
  • w przypadkach uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. Szczegóły dotyczące składania skarg można znaleźć na stronie UODO, pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Nie podejmujemy decyzji w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych ani nie profilujemy danych osobowych.

Bezpieczeństwo i pliki cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje Google reCAPTCHA do ochrony przed automatycznymi działaniami i zapewnienia bezpieczeństwa naszej witryny. W ramach tego procesu używamy niezbędnych plików cookie wyłącznie do zapamiętywania interakcji z tym systemem bezpieczeństwa. Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, na podstawie naszego uzasadnionego interesu w ochronie naszej strony internetowej.

Google reCAPTCHA jest dostarczana przez Google Ireland Limited, spółkę z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandi. Ta usługa pozwala odróżnić czy określone działanie na naszej stronie jest dokonywane przez człowieka, czy jest wynikiem automatycznego działania.  ReCAPTCHA zbiera informacje o zachowaniu użytkownika na naszej stronie. Ta analiza rozpoczyna się automatycznie, gdy użytkownik wchodzi na stronę.

Więcej informacji o Google reCAPTCHA oraz polityce prywatności Google można znaleźć pod następującymi linkami:

https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/

https://www.google.com/recaptcha/about/

https://policies.google.com/terms